Quantcast
niedziela, 21 kwietnia, 2024

O NAS  |  REKLAMA  |  KONTAKT

Strona głównaAktualnościAGH wdraża zasady równego traktowania

AGH wdraża zasady równego traktowania

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu kultury pracy i nauki to jedne z naczelnych celów przyświecających wdrożeniu Zasad równego traktowania w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wprowadzenie obowiązującego dokumentu to pokłosie działającego od dwóch lat w AGH Planu Równości Płci.


Zasady definiują i opisują zachowania, które noszą znamiona nierównego traktowania. Określają zachowania zabronione względem wszystkich osób ze społeczności AGH: pracujących, studiujących na wszystkich poziomach
i we wszystkich formach kształcenia, doktorantów Szkoły Doktorskiej oraz uczestników studiów podyplomowych.

Chcemy, by Wspólnota Uczelni była bezpieczną przestrzenią zapewniającą związanym z nią osobom komfort pracy i nauki. Ważne jest również, aby wszystkie osoby budujące społeczność naszej Uczelni, niezależnie od swojej płci, stanowiska, tytułu zawodowego czy stopnia lub tytułu naukowego, były świadome równości szans w obszarze pracy i kształcenia – podkreśla prof. Jerzy Lis, Rektor AGH w Krakowie.

Udostępniając zasady równego traktowania AGH w Krakowie dokłada wszelkich starań, aby zachować równe szanse w dostępie do kształcenia, pracy oraz badań naukowych. Tym samym dokument ma stanowić jednoznaczny sygnał, że uczelnia sprzeciwia się działaniom dyskryminującym między innymi ze względu na płeć, rasę, wiek, orientację seksualną i tożsamość płciową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub jego brakokument będzie także podlegał rewizji. Jego aktualność będzie ustawicznie weryfikowana, tak aby jeszcze lepiej zabezpieczał interesy społeczności AGH. W dokumencie zdefiniowane zostały m.in. zachowania, które noszą znamiona nierównego traktowania. Tym samym znajdziemy w nim opis m.in. dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej, szykanowania czy molestowania seksualnego. Definicjom towarzyszą także przykładowe opisy i sytuacje, które mogą nosić znamiona nierównego traktowania czy dyskryminacji.

Zasady powstały dzięki współpracy m.in. Zespołu ds. Planu Równości Płci oraz Rzecznika Równości działających w AGH. Zespół ds. Planu Równości Płci powołany w 2021 roku przez władze uczelni, działa przy Wydziale Humanistycznym AGH. Przewodniczącą Zespołu jest prof. Katarzyna Leszczyńska, zaś członkami i członkiniami osoby z różnych jednostek uczelni (w tym ze Szkoły Doktorskiej, Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki AGH, Wydziału Humanistycznego czy Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej). Celem Zespołu są badania naukowe na temat równego traktowania w uczelni oraz projektowanie rozwiązań instytucjonalnych i edukacyjnych wspierających równość. Obecnie Zespół realizuje i przygotowuje m.in. cykl szkoleń na temat przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, wspierania równego dostępu do karier naukowych czy zarządzania różnorodnością.

Wsparcie instytucjonalne Akademii Górniczo-Hutniczej w przeciwdziałaniu nierównemu traktowaniu obejmuje swoim zakresem zarówno studentów jak
i pracowników uczelni. W AGH działa aktywnie Rzecznik Równości, Artur Lesner, który zajmuje się sprawami dotyczącymi dyskryminacji osób pracujących lub studiujących. W zakresie wyjaśniania wszelkich wątpliwości osób studiujących powstałych na gruncie uczelnianych regulaminów i innych obowiązujących przepisów swoim wsparciem dla studentów służy Rzeczniczka Praw Studenta, Agnieszka Zatyka-Szlachcic z zespołem asystentów z grona studenckiego.

Szczegółowe informacje dot. obowiązujących przepisów, możliwych działań oraz wsparcia w zakresie równego traktowania w AGH dostępne są na stronie: www.rownosc.agh.edu.pl.

W ramach działań wynikających z Planu Równości Płci w AGH na Wydziale Humanistycznym realizowany jest także projekt uzyskany w konkursie Komisji Europejskiej: HORIZON-WIDERA. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest członkiem międzynarodowego konsorcjum, a celem projektu jest zdiagnozowanie największych wyzwań związanych z wdrażaniem równego traktowania w przestrzeni uniwersytetów, a także wyodrębnienie dobrych praktyk, które mają wspierać radzenie sobie z nierównościami. Liderką polskiego zespołu w projekcie jest prof. Katarzyna Leszczyńska. Obok analizy i diagnozy tego jak płeć krzyżuje się z wiekiem, stanowiskiem na uniwersytecie, niepełnosprawnością, etnicznością, tożsamościami seksualnymi i wieloma innymi kategoriami społecznymi projekt ma też wpływać na zmianę społeczną. Jego celem jest wymiana doświadczeń instytucji z Europy oraz projektowanie polityki dobrych praktyk na uczelni. Projekt rozpoczęty we wrześniu 2023 r. ma potrwać do 2025 roku. W ramach planowanych działań uczelnie uczestniczące w jego realizacji (prócz AGH także lider projektu Uniwersytet Technologiczny w Dublinie oraz uczelnie z Włoch, Cypru, Bułgarii, Turcji, Francji Węgier i Serbii) wypracują i wdrożą dobre praktyki równościowe, we współpracy ze środowiskami biznesowymi i organizacjami pozarządowymi z Europy.

spot_img

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Z Krakowa

Okolice

Na sygnale